Algemene leveringsvoorwaarden Huidinstituut Génique

Artikel 1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Huidinstituut Génique (hierna te noemen Génique) en de cliënt waarop Génique deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2. Inspanningen Huidinstituut Génique

1. Génique zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan Génique worden verteld.

3. Génique is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4. Génique zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de cliënt informeren over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Artikel 3. Afspraken

1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Génique melden.

2. Indien de cliënt deze verplichting niet tijdig nakomt, mag Génique 50% van het honorarium + administratie kosten voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.

3. Komt de cliënt niet op de afspraak naar de salon voor de vooraf besproken behandeling, mag Génique het gehele honorarium van de behandeling + administratie kosten berekenen.

4. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Génique de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken 

honorarium berekenen.

5. Indien de cliënt meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd aankomt, mag Génique de afspraak annuleren en het geheel afgesproken honorarium van de behandeling berekenen.

6. Génique moet zelf bij verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur =1 werkdag voorafgaande aan de afspraak dit aan de cliënt melden.

7. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van leden 2 en 6 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht.

8. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Artikel 4. Betaling

1. Génique vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon.

2. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW.

3. Aanbiedingen in alle uitingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling/kuur en eventuele producten contant of d.m.v. pin te voldoen.

5. Als de betaling (met hoge uitzondering) niet ter plekke is voldaan dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum op het door Génique aangegeven bankrekeningnummer.

6. Indien cliënt na het verstrijken van de gestelde betalingstermijn het verschuldigde bedrag niet heeft betaald, is cliënt verplicht aan Génique alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief kosten voor juridische bijstand, te vergoeden.

Artikel 5. Persoonsgegevens en Privacy

1. De cliënt voorziet Génique vooraf aan de eerste behandeling alle gegevens, waarvan Génique aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.

2. Génique neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in het geautomatiseerde klantenbestand.

3. Génique is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft meegedeeld tijdens de intake en/of behandeling.

4. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

5. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Génique verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derde te vertrekken.

6. Génique zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden.

7. Zie ook onze privacyverklaring op onze website welke is gaan gelden vanaf 25 mei 2018.

Artikel 6. Geheimhouding

De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 7. Aansprakelijkheid 

1. Génique is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Génique is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

2. Génique is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar het instituut.

3. Dit artikel is niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van Génique zelf.

Artikel 7. Klachten

1. Indien de cliënt een gemotiveerde klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking zowel mondeling als schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Génique.

2. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Génique de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

3. Indien een klacht over de producten gegrond is zal Génique het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden, zie artikel 8.

4. Indien Génique en de cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de cliënt het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

  

Artikel 8. Garantie

1. Génique geeft de cliënt 2 weken garantie op de behandelingen en de producten.

2. Deze garantie vervalt indien, zie leden 3 t/m 6 van dit artikel.

3. De cliënt andere producten dan door Génique geadviseerde producten heeft gebruikt.

4. De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.

5. De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

6. De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

7. Na een behandeling kan de huid een reactie geven de cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.

Artikel 9. Beschadiging en diefstal

1. Génique heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

2. Génique meldt diefstal altijd bij de politie.

Artikel 10. Behoorlijk gedrag

1. De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen.

2. Indien cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Génique het recht de cliënt zonder opgaaf van redenen de toegang tot het instituut te weigeren.

3. Bij Génique wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code van huidverzorgingsspecialisten

4. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.

Artikel 11. Recht

1. Op elke overeenkomst tussen Génique en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.

2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Génique en ze zijn ook in de salon beschikbaar.

3. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht. U kunt de voorwaarden ook opvragen bij de Kamer van Koophandel. 

4. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

5. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.  

Huidinstituut Génique is kernlid bij de ANBOS en hierdoor aangesloten bij de stichting Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging. Tevens zijn wij gecertificeerd CIDESCO-instituut

Algemene voorwaarden webshop Huidinstituut Génique 

iDEAL: Makkelijk en vertrouwd betalen met internetbankieren via een beveiligde beheeromgeving van uw eigen bank.

Bestellen: U klikt op de producten die u wilt bestellen. Deze komen automatisch in uw winkelwagen terecht. Als uw bestelling compleet is klikt u uw winkelwagen aan en u krijgt een aantal betaalopties.

Klachten: Klachten dienen binnen 72 uur na ontvangst van de goederen gemeld te worden. Daarna kunnen klachten niet meer worden aanvaard en worden de producten beschouwd alszijnde aanvaard door de koper.

Leveringsadres: U kunt meerdere leveringsadressen opnemen en bij elke bestelling bepalen op welk adres u de bestelling afgeleverd wenst te hebben.

Levertijden: Zodra uw betaling door ons ontvangen is versturen wij de bestelde producten binnen 1 à 5 werkdagen. Het kan voorkomen dat wij een product niet op voorraad hebben, als dit zo is wordt u door ons op de hoogte gebracht. En wordt u bestelling zo spoedig mogelijk naar u toe verzonden. De verwachte levertijd is dan 4 à 10 werkdagen.

Privacy Statement: Uw privacy is gegarandeerd. Alle persoonlijke gegevens worden door Génique vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor het afhandelen van uw bestelling. Uw gegevens zijn ontoegankelijk voor derden en zullen nooit worden verkocht of verhuurd. Zie ook onze privacyverklaring op de website geldend vanaf 25 mei 2018.

Retourneren: Wij kunnen binnen 10 dagen na aankoop producten retour nemen mits deze onbeschadigd en ongebruikt zijn en in de originele verpakking zitten. De verzendkosten voor een retour zijn voor eigen rekening. Zodra de retouren in goede staat door ons ontvangen zijn zullen wij u crediteren.

Het retouradres is:

Huidinstituut Génique, Lange Schaft 36, 3991 AP Houten

Verzendwijze: De verzend- en verpakkingskosten bedragen € 7,75 (Nederland). Wij verzenden GRATIS indien uw bestelling tenminste euro 75,00 bedraagt.

AFSPRAAK MAKEN